Stadgar (under uppdatering)

STADGAR FÖR MTM-FÖRENINGEN I NORDEN
FASTSTÄLLDA 2000-02-02
SENAST REVIDERADE 2019

§ 1 NAMN
Föreningens namn är "MTM-Föreningen i Norden".

§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningen är en ideell förening med ändamål att befrämja den tekniska utvecklingen av MTM (Metod Tid Mätning); vidga och fördjupa kännedomen om MTM; befrämja en riktig tillämpning av MTM.
Föreningen skall verka som examinerande organ för utbildningsledare och MTM-tillämpare. Till personer, som avlagt av föreningen godkända prov skall föreningens intyg utdelas.

§ 3 INTERNATIONELL SAMORDNING
För bevakning av och samordning med MTM-arbetet i andra länder är Föreningen medlem av International Motion Time Measurement Development - Ethical Work Design, IMD-EWD.

§ 4 SÄTE
Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg.

§ 5 MEDLEMSKAP
Till medlemmar i föreningen kan styrelsen antaga juridiska och fysiska personer inom de nordiska länderna enligt följande:
A. Användande medlemmar, som utgöres av företag och organisationer, vilka aktivt använder MTM inom den egna rörelsen eller av andra skäl har intresse av att stödja föreningens syften.
B. Professionella medlemmar, som utgöres av konsulterande firmor och liknande institutioner, vilka använder MTM i sin förvärvsverksamhet.
C. Personliga medlemmar, avseende enskilda personer, typ MTM-lärare, vilka är intresserade av föreningens verksamhet och villiga att stödja densamma.
D. Regionala föreningar som utgöres av individuella medlemmar
Anslutningen av medlemmar från de nordiska länderna kan ske endera direkt som ovan sägs eller genom att dessa bildar egen organisation, varvid föreningens styrelse äger rätt att träffa avtal om villkoren för organisationens anslutning till MTM-föreningen.
Föreningens styrelse kan kalla viss person till hedersledamot av föreningen.

§ 6 REGLER FÖR MEDLEMSKAP
Grundvillkor för medlemskap i föreningen är intresse och vilja att befrämja föreningens syfte genom att stödja och hjälpa den, genom att iaktta de regler som ingår i föreningens stadgar och genom att fylla de krav föreningen ställer på den praktiska tillämpningen av MTM.
Medlemskap i föreningen erhålles genom ansökan och inval, varvid sekretariatet förbereder ärendet och styrelsen avgör detsamma.
Sökande, som blivit invald i föreningen, skall efter erhållet meddelande därom inom två månader erlägga vederbörligt årsbidrag. Medlem, som icke fyller de allmänna eller ekonomiska villkoren för medlemskap i föreningen, kan uteslutas ur föreningen genom beslut av föreningens styrelse.
Medlem, som önskar utträda ur föreningen, har att göra skriftlig anmälan senast den 1 november kalenderåret innan. Medlem är skyldig erlägga årsbidrag intill det medlemskapet upphör genom anmälan från medlemmen eller efter beslut av föreningens styrelse.
Skulle medlem önska utträda ur föreningen på grund av höjda årsbidrag, skall sådan medlem till dess medlemskapet upphör erlägga det årsbidrag, som gällde före höjningen.

§ 7 FINANSIERING
Föreningen finansieras genom bidrag från verksamheten samt årsavgifter från föreningens medlemmar. Årsavgifternas storlek fastställes av föreningens årsmöte. Fastställd årsavgift erlägges på tid, som styrelsen bestämmer.
Med stödjande medlemmar, som icke äro industriföretag, får föreningens styrelse i varje särskilt fall träffa avtal om villkoren före anslutning till föreningen och fastställa årsbidragets storlek.
Personlig medlem och hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.

§ 8 FÖRENINGENS STYRELSE
Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse, som skall bestå av ordföranden samt minst fyra och högst tio ledamöter. Samtliga styrelseledamöter skall representera företag, organisationer och institutioner, där MTM användes och som är medlemmar av kategori A, såvida icke årsmötet i särskilda undantagsfall beslutar annorlunda.
Ledamöterna väljes för två år, två vartannat år.

§ 9 STYRELSENS ORDFÖRANDE
Ordförande väljes av årsmötet för två år i taget.

§ 10 STYRELSENS ÅLIGGANDEN
Styrelsen åligger att:
uppdraga riktlinjer och meddela föreskrifter för föreningens verksamhet samt tillse att denna motsvarar i § 2 av dessa stadgar angivna ändamål;
ombesörja föreningens administration i enlighet med medlemmarnas uppdrag;
ansvara för förvaltningen och användningen av till föreningens influtna medel;
varje år till medlemmarna avlämna berättelse över föreningens verksamhet och den ekonomiska förvaltningen;
till årsmötet föreslå årsavgift enligt § 7;
själv eller genom befullmäktigat ombud i alla avseenden företräda föreningen och på dess vägnar tala och svara inför myndigheter av alla slag;
befrämja anslutningen till föreningen och antaga dess medlemmar; samt
i övrigt vidtaga de åtgärder, som enligt dessa stadgar eller på annat sätt ankomma på styrelsen.

§ 11 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem styrelsen därtill utser. Till firmatecknare kan utses person, som icke är styrelseledamot.

§ 12 STYRELSENS BESLUTFÖRHET
Styrelsen är beslutför, då minst halva antalet ledamöter deltar. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Styrelsens beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsgivande röst.

§ 13 STYRELSEN SAMMANTRÄDER
Styrelsen sammanträder på de tider ordföranden bestämmer eller då minst två styrelseledamöter på det påyrka, dock minst en gång varje halvår. Formella styrelsemöten skall protokollföras.§ 14 SEKRETARIAT
För handläggning av föreningens löpande uppgifter skall finnas ett särskilt sekretariat, som skall stå under styrelsens ledning.

§ 15 VALNÄMND
Årsmötet skall varje år utse valnämnd med uppgift att förbereda de val, som skola företagas av årsmötet eller som på annat sätt är av väsentlig betydelse.
Valnämnden skall bestå av tre ledamöter och två suppleanter. Av dessa skall en ledamot vara representant för medlemmar i föreningen enligt § 5 punkt B och övriga ledamöter representanter för medlemmar enligt § 5 punkt A.
Av valnämndens ledamöter utser styrelsens ordförande en sammankallande.

§ 16 ÅRSMÖTE
Föreningen skall årligen avhålla årsmöte.
Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen till varje medlem och vara avsänd minst två månader före årsmötet.

Handlingar till årsmötet, inklusive styrelse- och revisionsberättelserna utsändes senast två veckor innan årsmötet.
Årsmötet skall hållas före juni månads utgång.

§ 17 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
2. Frågor om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
4. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser samt fastställande av balansräkning.
5. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Fastställande av årsavgifter samt godkännande av budget för nästföljande år.
7. Val av styrelseledamöter.
8. Val av valnämnd.
9. Ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
10. Ärenden, som medlemmar begärt få behandlade vid årsmötet.§ 18 REPRESENTATION VID ÅRSMÖTE
Användande medlem skall vara berättigad att företrädas vid årsmöte med en officiell röstberättigad representant.
Professionell medlem skall vara berättigad att företrädas vid årsmötet med en officiell röstberättigad representant.
Personlig medlem skall vara berättigad att delta i föreningens årsmöte.
Regionala föreningar skall vara berättigad att företrädas vid årsmötet med en officiell röstberättigad representant.

§ 19 RÖSTRÄTT VID ÅRSMÖTE
Varje till årsmötet berättigad officiell representant äger enkel rösträtt.
Rösträtt må utövas genom fullmakt.
Val av ordförande vid årsmötet sker efter huvudtal.
Vid lika röstetal avgöres val genom lottning och övriga ärenden genom årsmötesordförandens röst.
Omröstning sker med slutna sedlar, då yrkanden därom framställes.

§ 20 MEDLEMMARS FÖRSLAG TILL ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Ärenden, som enskilda medlemmar önskar behandlade vid årsmöte, skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

§ 21 EXTRA FÖRENINGSMÖTE
Om styrelsen därtill finner skäl, eller minst 50% av medlemmarna alternativt 10 medlemmar av kategori A så yrkar i skrivelser till styrelsen, skall extra föreningsmöte inkallas för behandling av viss fråga.
Kallelse till sådant föreningsmöte skall utsändas minst en månad före tidpunkten för mötets hållande. I kallelsen skall angivas de frågor, som skall behandlas på mötet. Andra frågor än de i kallelsen angivna skall icke upptagas.
Beträffande representation och rösträtt vid extra föreningsmöte gäller vad som stadgats härom i §§ 18 och 19 för årsmöte.

§ 22 RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskapsår skall omfatta kalenderår. För granskning av räkenskaperna utser styrelsen en auktoriserad revisor.
Räkenskaperna skall överlämnas till revisorn före den 1 februari nästkommande år.
§ 23 TVISTER
Tvister mellan föreningen och medlem av föreningen avgöres genom Svenska Handelskammarens förenklade skiljedomsförfarande.
§ 24 STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING
För beslut om ändring av dessa stadgar eller för beslut om föreningens upplösning erfordras att sådant fattas på två på varandra följande sammanträden. Av dessa skall det första vara årsmöte och det andra föreningsmöte, som hålles minst en månad efter årsmötet och för vilket § 21 äger tillämpning.
I händelse beslut enligt ovan fattas om föreningens upplösning skall, om inte annat beslutas av årsmötet, eventuella tillgångar användas till forskningsändamål som av styrelsen beslutas.