Sekvensbaserad Aktivitets- och Metodanalys SAM-analys

Vad är SAM-analys? SAM-analys är en bättre och mer användarvänlig variant av Tid data, som används för att mäta tidsåtgången vid manuellt arbete, samt som ett verktyg för att förbättra metoder.

Grunderna i MTM SAM bygger på grupperingar av den klassiska MTM-1 systemet, men är bättre lämpad för analys p.g.a. att de repetitiva arbetsmomenten vid manuell montering minskar spridningen av cykeltidernas inverkan på analysresultatet och MTM SAM är en snabbare utvärderingsmetod än övriga MTM. 

MTM SAM är en metod som går ut på att strukturera och gruppera rörelser och andra moment, främst för manuella arbeten. MTM SAM är sekvensbaserat, vilket innebär att analysen sker i den ordning som aktiviteterna utförs. Ett exempel: - Ta en mutter ur en behållare och placera det på en gänga. Denna sekvens beskrivs i MTM SAM med två begrepp: TAGA och PLACERA. - Ta en fast nyckel, dra åt muttern och lägga tillbaka den fasta nyckeln. Sekvensen beskrivs i MTM SAM med begreppen TAGA, PLACERA, ANVÄNDA och PLACERA. TAGA och PLACERA är grundaktiviteter i MTM SAM som används vid manuellt arbete, se figur 1 nedan.

Efter att ha strukturerat upp en manuell operation enligt ovanstående bild, kan man dela upp delmomenten i Basfunktioner och kringfunktioner. Därefter kommer det kreativa förbättringsarbetet in i syfte att minska cykeltiden för den studerade processen. Basfunktioner är kärnan i en process, de kan inte elimineras vid en given teknologinivå, t.ex. manuellt monteringsarbete. 

De kan dock förändras för att uppnå sitt syfte på ett smartare sätt. Basfunktionerna kompletteras med kringfunktioner, de kan däremot elimineras alternativt göras smartare. Andelen Basfunktioner i en process är ett absolut mått på metodnivån. 70% basfunktioner av en cykeltid kan anses vara "världs klass". Normalt finner man c: 30 - 40% basfunktioner i utgångsläget.