Sekvensbaserad Aktivitets- och Metodanalys SAM-analys

Vad är SAM-analys? SAM-analys är en bättre och mer användarvänlig variant av Tid data, som används för att mäta tidsåtgången vid manuellt arbete, samt som ett verktyg för att förbättra metoder.

Grunderna i SAM-analys bygger på grupperingar av de klassiska MTM-2 och MTM-3 systemen, men är bättre lämpad för analys p.g.a. att de repetitiva arbetsmomenten vid manuell montering minskar spridningen av cykeltidernas inverkan på analysresultatet och SAM-analys är en snabbare utvärderingsmetod än övriga Elementära Tidsystemen. 1 minuts arbete tar ca 20 minuter att analysera.

SAM-analys är en metod som går ut på att strukturera och gruppera rörelser och andra moment, främst för manuella arbeten. METOD måste fastställas och arbetsinstruktion för elementen måste finnas innan tidsättning.

SAM-analys är sekvensbaserat, vilket innebär att analysen sker i den ordning som aktiviteterna utförs. Ett exempel: - Ta en mutter ur en behållare och placera det på en gänga. 

Denna sekvens beskrivs i SAM-analys med två begrepp: 

TAGA och PLACERA. 

Ta en fast nyckel, dra åt muttern och lägga tillbaka den fasta nyckeln. 

Sekvensen beskrivs i SAM-analys med begreppen TAGA, PLACERA, ANVÄNDA och PLACERA. TAGA och PLACERA är grundaktiviteter i SAM-analys som används vid manuellt arbete, se figur 1 nedan.

Efter att ha strukturerat upp en manuell operation enligt ovanstående bild, kan man dela upp delmomenten i Basfunktioner och kringfunktioner. Därefter kommer det kreativa förbättringsarbetet in i syfte att minska cykeltiden för den studerade processen. Basfunktioner är kärnan i en process, de kan inte elimineras vid en given teknologinivå, t.ex. manuellt monteringsarbete. 

De kan dock förändras för att uppnå sitt syfte på ett smartare sätt. Basfunktionerna kompletteras med kringfunktioner, de kan däremot elimineras alternativt göras smartare. 

Andelen Basfunktioner i en process är ett absolut mått på metodnivån. 70% basfunktioner av en cykeltid kan anses vara "världs klass". Normalt finner man c: 30 - 40% basfunktioner i utgångsläget.