Vanligaste MTM systemen

SAM-analys:

SAM-analys är ett MTM-baserat system som är till för att beskriva manuella arbetsmetoder på ett entydigt sätt, driva metodförbättringar och objektivt fastställa cykeltider utan subjektiva bedömningar av prestation.
MTM-SAM kan användas för metodanalys i en produkts alla stadier, t.ex. konstruktion och beredning för analys av metod för nya eller förändrade produkter.

MTM 1

MTM1 är ett så kallat elementär tid- system och bygger på den enkla principen, att man för en viss definierad rörelse kan bestämma ett enhetligt tidsvärde.
Med hjälp av MTM1-systemet kan varje manuell arbetsoperation uppdelas i de grundrörelser, som erfordras för att utföra arbetsoperationen. Var och en av dessa grundrörelser har tilldelats ett bestämt tidsvärde, som är fastställt med hänsyn till rörelsens natur och förhållanden, under vilka den utförs.

MTM1 är basen för alla övriga MTM system

MTM-2

MTM 2 är ett MTM1 baserat system. MTM 2 är utvecklat av svenska MTM föreningen och används främst I franska företag, men även brett i övriga Europa.

MTM 3

MTM 3 är utvecklad 1968 av SRF MTM gruppen